make up

</ ˇ∆ºeˇØ  mˇ«»kˇΩºbˇ∏¥[ˇº∂`≈ø]>

mphoto shoot

</ ˇØ¶IˇªµUˇÕ  mˇ«»kˇΩºbˇ∏¥[ˇº∂`ˇ◊—yˇÕ∆kˇ“

stylist

</ ˇ∆ºeˇØ¶IˇªµUˇÕ  mˇ«»kkºi—∆r.mΩ1øø © 2017